اقامت  از طریق ثبت شرکت یا کسب و کار در آلمان میتواند روشی دیگر و مطمئنی برای کسب اقامت در کشور آلمان باشد.

در این قسمت می خواهیم در رابطه با مهاجرت  به آلمان از طریق ثبت شرکت در آلمان صحبت کنیم. سرمایه‌ گذاری یا کار آزاد خارجی در آلمان می تواند به گونه‌های زیادی انجام پذیرد و از راه‌های حقوقی‌ متعددی انجام پذیرد. یک خارجی می تواند برای سرمایه‌ گذاری یا کار آزاد خود مهمترین گونه‌های حقوقی را انجام دهد که یکی از آنها ثبت شرکت می باشد. گروه مشاورین ایران مهاجرت با ارائه مشاوره تخصصی در زمینه ی مهاجرت از طریق ثبت شرکت در آلمان شما را در  امر  اقامت در آلمان از طریق ثبت شرکت  یاری می نماید.

انواع اصلی شرکت  در آلمان :

  • شرکت با مسئولیت محدود
  • شرکت سهامی خاص
  • شرکت مشارکتی

مدیران این شرکت می تواند از هر ملیتی باشد که برای هر شرکت یک مدیر کفایت می کند. این فرد می تواند هم شخص حقوقی و هم شخص حقیقی باشد.

سهامداران یک شرکت آلمانی در رابطه با بحث مهاجرت با ثبت شرکت در آلمان

  • میتوانند از هر ملیتی باشند.
  • فقط به یک سهامدار نیاز است.
  • سهامدار و مدیر میتوانند یکی باشند.
  • سهامدار میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

ثبت شرکت دختردر آلمان در خصوص مهاجرت از طریق ثبت شرکت در آلمان :

سرمایه گذاران ایرانی می‌توانند برای فعالیت اقتصادی خود در آلمان یک شکل اقتصادی مستقل از راه تاسیس و ثبت یک شرکت دختر به شکل شرکت با مسئولیت محدود که ساده‌ ترین وبهترین حضور در بازار اقتصادی آلمان می‌باشد، انتخاب نمایند. این شرکت از شرکت مادر مستقل بوده و دارای مدیریت، سرمایه، اقامتگاه، تابعیت، ترازنامه و حسابداری مستقل بوده و تنها وجه اشتراک با شرکت مادر ایرانی یکی بودن صاحبان سرمایه می‌باشد. شرکت از هر لحاظ تابع قوانین آلمان بوده و با آن به شکل یک شرکت آلمانی رفتار خواهد شد.

ثبت شعبه برای ثبت شرکت در کشور آلمان:

 اشخاص ایرانی می‌توانند جهت اقامت در آلمان از طریق ثبت شرکت مبادرت به تاسیس و ثبت شعبه اعم از مستقل و وابسته در آلمان بنمایند. اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند اقدام به تاسیس شعبه بنمایند که تاجر یا بازرگان کامل باشند مانند شرکت با مسئولیت محدود یا سهامی یا تجار یا بازرگان و تولیدکنندگان بزرگ . یک بقالی کوچک نمی‌تواند شعبه در آلمان تاسیس کند ولی تولید کننده مواد غذایی یا تاجر بزرگ فعال در صادرات و واردات حق تاسیس و ثبت شعبه دارد. تمام شرکتهای تجاری با شخصیت حقوقی مستقل از نظر قانون آلمان تاجر کامل بوده و مجاز به تاسیس شعبه می‌باشند. افراد دیگر که تاجر کامل نمی باشند می‌توانند فقط شعبه غیر مستقل تاسیس نمایند. 

 

 

همچنین در ادامه بحث  می توان افزود که چنانچه یک شرکت ایرانی مایل به ایجاد شرکت دیگری نباشد ، می تواند اقدام به تاسیس  شعبه  ای از شرکت در آلمان نماید . اگر چه شعبه یک شرکت در محلی غیر از مرکز اصلی خود شرکت واقع شده است ، اما از دیدگاه قانونی شعبه یک شرکت ایرانی در آلمان وابسته به شرکت ایرانی است باید توجه داشت که قانون آلمان در خصوص اقامت در آلمان از طریق ثبت شرکت در آلمان شعب را به عنوان اشخاص حقوقی مستقل نمی پذیرد . قانون آلمان بین شعبه مستقل و شعبه وابسته ( پایگاه ثابت ) تمایز قائل است : هر دو تحت حاکمیت و مقررات جمهوری فدرال آلمان قراردارند .
مهمترین مواردی كه در  ثبت شرکت آلمانی اهمیت زیادی دارد : دریافت ویزا برای مدیر عامل که در آلمان مدیر عامل تنها شخص حقوقی از شركت می باشد كه باید مسئولیت تمام فعالیتها ی تجاری و مالی شركت را عهده دار باشد. مشاورین ایران مهاجرت  با ارائه مشاوره تخصصی و رایگان  در زمینه ی اقامت در آلمان از طریق ثبت شرکت  شما را در این امر یاری می نماید.